Rosen’s Sports Sunday

WCCO-TV Rosen’s Sports Sunday October 4, 1987

WCCO Rosen’s Vikings Sports Sunday, November 26, 1989

WCCO-TV 10pm March 10, 2002

WCCO-TV Rosen’s Sports Sunday celebrating Ralph Jon Fritz, 2005