Craig White

KSTP-TV The Joe Salem Show November 13, 1982